ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สหศึกษาไป – กลับ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 60 ตารางวา เป็นที่ดินของราชพัสดุ เลขที่ 5224
1.2 ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 0-2818-5022-3 โทรสาร 0-2463-6688
e-mail amnuayvidhya1@gmail.com
1.3 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
1.4 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2481
1.5 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล (2 ขวบ) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลด้านการบริหาร
1.1 ผู้รับใบอนุญาต นางสุทธินันท์ โลจายะ
          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน
1.2 ผู้จัดการ นางฉวีวรรณ ควรแสวง
          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
1.3 ผู้อำนวยการ ดร. ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์
          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน