ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา  

โรงเรียนอำนวยวิทย์เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2481  ผู้ก่อตั้งคือนายคล้าย พงษ์เวช อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสามัญศึกษา และนายชิต รัศมิทัต อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทรงธรรมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลสมัยนั้น 

ในระยะแรกโรงเรียนอำนวยวิทย์ยังไม่มีบริเวณและอาคารเรียน เพราะท่านทั้งสองได้รับการขอร้องจากกระทรวงศึกษาธิการในเวลากระชั้นชิด แต่ด้วยความกรุณาของท่านเจ้าคุณธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ในขณะนั้นโดยท่านอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นอาคารเรียนไปพลางก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดเรียน    ได้ทันในต้นปีการศึกษา  และปรากฏว่าในปีแรกของการก่อตั้งมีนักเรียนจำนวน 84 คน มีครูจำนวน 4 คน ครูใหญ่  คนแรกคือนางสาวมาลี จันทนกนิษฐ์ ชั้นที่เปิดสอนคือ ชั้นมูล (เตรียมประถม) กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างละ  1 ชั้นเรียน แล้วจึงขยายเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ มา 

          พ.ศ. 2483

นายชิต รัศมิทัต ได้โอนตำแหน่งราชการไปอยู่กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้นายคล้าย พงษ์เวช  ดำเนินการแต่ผู้เดียว ซึ่งต่อมานายคล้าย พงษ์เวช ได้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณหน้าวัดทรงธรรมวรวิหาร (ที่ตั้งของ     โรงเรียนของอำนวยวิทย์ในปัจจุบัน) และได้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียนขึ้นเป็นหลังแรก    แล้วย้ายนักเรียนส่วนหนึ่งไปเรียน ส่วนที่เหลือยังคงเรียนอยู่ที่ศาลาการเปรียญหลังเดิมบ้าง บางส่วนต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้าง ตามศาลาหลังอื่น ๆ บ้าง ตามที่ท่านเจ้าอาวาสได้กรุณา เมื่อนางสาวมาลี จันทนกนิษฐ์  ได้ถึงแก่กรรมจึงได้มีการแต่งตั้งนายสกนธ์ พูนจำเนิน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่แทน                                                                       

          พ.ศ. 2485

เนื่องด้วยผลการเรียนของนักเรียนปรากฏผลดีเป็นที่นิยมแก่ประชาชนทั่วไปในอำเภอพระประแดงและอำเภอใกล้เคียง ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงให้การรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล 

           พ.ศ. 2495

การที่โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล นับเป็นหลักประกันความมั่นคง    และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอันมาก ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกจนต้องสร้างอาคารเรียน   เรือนไม้ 2 ชั้น ขึ้นเป็นหลังที่ 2 แล้วย้ายนักเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมดที่เรียนอยู่บริเวณวัด มาเรียนรวมกัน และในปีต่อ ๆ มา ก็สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 หลังที่ 4 และหลังที่ 5 ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี                                                                                   

          พ.ศ. 2496 

โรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนอักษรย่อประจำโรงเรียนเดิมที่เคยใช้ อ.น.ว. เป็น อ.ว. เพราะโรงเรียนส่วนมากนิยมใช้อักษรย่อ 2 ตัว

          พ.ศ. 2505

โรงเรียนขออนุญาตเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแผนกในการเรียน 2 แผนก  คือ แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ 

          พ.ศ. 2507

โรงเรียนใช้ธงและสีประจำโรงเรียน คือ สีส้ม – ขาว สีส้มหมายถึง สีประจำวันเกิดของอาจารย์คล้าย พงษ์เวช  (วันพฤหัสบดี) ส่วนสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ โดยที่ผ่านมาโรงเรียนมีการใช้ธงและสีร่วมกับโรงเรียนวัดทรงธรรม คือ  สีเหลือง – แดง 

          พ.ศ. 2509

โรงเรียนมิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้เริ่มมีการใช้ปรัชญาในการบริหาร  จัดการศึกษาว่า สิกฺขกาโม ภวํโหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารโรงเรียน  ปรัชญาดังกล่าวนี้ได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณราชธรรมวิสารทเป็นผู้คัดสรรให้                                                                                            

          พ.ศ. 2516 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาได้ โรงเรียนเห็นว่าการศึกษา  ระดับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเพื่อเป็นรากฐานของโรงเรียนต่อไป จึงได้เริ่มเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาและขออนุญาตยุบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนห้องเรียนไม่พอ

          พ.ศ. 2518

อาจารย์วงศ์ ท้วมชุมพร อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้ให้คติพจน์ประจำโรงเรียนคือ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ศีลธรรม โดยยึดปรัชญาของโรงเรียนเป็นหลัก และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น   

          พ.ศ.  2525

มีการสร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร ค.ส.ล. หลังแรก ซึ่งมี 3 ชั้น เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน 

          พ.ศ. 2527

โรงเรียนประสบอัคคีภัย  ทำให้อาคารเรียนเรือนไม้ 2 หลัง คืออาคารหลังที่ 2 และหลังที่ 4 ได้รับความเสียหาย จำนวน 24 ห้องเรียน

          พ.ศ. 2531

มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหลังขึ้นมาอีก และมีชื่อว่า อาคารอนุสรณ์ 50 ปี เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 17 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องจริยธรรม ห้องอำนวยการ ห้องพยาบาล และห้องประชุม ฯ  และในปีเดียวกันนั้นยังได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง

          พ.ศ. 2533

สร้างอาคารปิตานุสรณ์ เป็นอาคาร  ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 15 ห้อง ประกอบด้วยห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด ห้องสำนักงานบริหารและห้องพักครู

          พ.ศ. 2534

ได้รับการการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง”

          พ.ศ. 2536

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่”

           พ.ศ. 2538  

          ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. 2540

สร้างอาคาร “คล้าย – ผัน พงษ์เวช” เป็นอาคาร  ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง แทนอาคาร 1 และอาคาร 4 ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสหกรณ์ ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ห้องอำนวยการ  และโรงอาหาร

           พ.ศ.  2542

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การพัฒนาจิตพิสัย ในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยศึกษาดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. 2543

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ (Modern School  Network : MSN)” จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษา และชุมชนดีเด่นในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับจังหวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ.  2545

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “สถานศึกษาที่ส่งเสริมมารยาทไทย” ระดับประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการงามอย่างไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

          พ.ศ.  2546

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 1 (ปีการศึกษา 2546 – 2548)  โดยได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทุกมาตรฐานซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูงสุดของเกณฑ์การประเมินได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “โรงเรียนสดใส ปลอดภัยจากยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ” ของจังหวัดสมุทรปราการ

          พ.ศ.  2547

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการจากกระทรวงสาธารณสุข

          พ.ศ. 2548

สร้างอาคารเรียนอนุบาล เป็นอาคาร ค.ส.ล.  4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แทนอาคาร 7 และอาคาร 8 ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ภาษาอังกฤษ ห้องดนตรีสากล ห้อง little gym ห้องนาฏศิลป์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์

          พ.ศ.  2549

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ  มหาชน) รอบ 2 (ปีการศึกษา 2549 – 2553) โดยได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกมาตรฐาน ซึ่งเป็นระดับ คุณภาพที่สูงสุดของเกณฑ์การประเมิน

ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2  จากกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับโล่เกียรติคุณจากคณะลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนกิจการลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นอย่างดียิ่ง

          พ.ศ.  2550

กองลูกเสือโรงเรียนอำนวยวิทย์ ได้รับรางวัล “อภัย จันทวิมล ” เนื่องจากปฎิบัติตามคำปฎิญาณ ข้อ 2 “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

          พ.ศ. 2551

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จากกระทรวงสาธารณสุข (ปีที่ 3)

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด “สถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทย” ระดับประถมศึกษา   จังหวัดสมุทรปราการ จากสำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมมารยาทไทยของ      สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

          พ.ศ. 2552

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการจาก กระทรวงสาธารณสุข (ปีที่ 4)

ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โรงเรียนดีศรีอนุบาล ประจำปี 2552” จากสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

ได้รับมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2550-2551”

          พ.ศ. 2553

ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ  

          พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมลดรอยเท้าคาร์บอนในโรงเรียนจากการแข่งขันโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education for sustainable Development ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคธุรกิจเอกชน