ปรัชญา

ปรัชญา 

โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาว่า “สิกขกาโม ภวํ  โหติ” ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ โดยที่คณะผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารโรงเรียน”  ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการอบรมครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ได้กล่าวในหลักการที่ว่า โรงเรียนต้องมีปรัชญา และนโยบายเป็นของตนเอง พร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญไว้อย่างกระจ่างชัด ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วคณะผู้บริหารจึงได้เข้าปรึกษากับท่านเจ้าคุณราชธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนมาตั้งแต่ต้น โดยเล่าถึงความประสงค์ให้ทราบ ท่านเจ้าคุณฯ จึงได้มอบปรัชญาให้แก่โรงเรียนคือ

“สิกขกาโม ภวํ  โหติ” แปลว่า “ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ”