วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา   

 โรงเรียนอำนวยวิทย์มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ดังนี้

                    (1)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันสอดคล้อง

กับหลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

                    (2)  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมกับวัย

                     (3)  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ความสนใจเฉพาะเรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ให้สามารถเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

                     (4)  เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และบริการอื่น ๆ แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน  และชุมชน