คณะครูระดับชั้นมัธยมต้น

ชั้น ครูประจำชั้น ครูคู่ชั้น
ม.1/1

นางสาวสุกัญญา  ไกยะฝ่าย

นายเกรียงไกร  โกมุทีกุล

ม.1/2

นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์

นายกัณฑรินทร์  ศรีษะน้อย
ม.1/3

นายกัมปนาท  รุ่งโรจน์

นายปรีชา  ลุนพิลา

ม.2/1

นางสาววรรณภา  พลเยี่ยม

นายศิริพงษ์  เพลียลา

ม.2/2

นางสาวนิตติยา  ศรีบูรพา

นายยุทธนา  ศรีสัจจะ

ม.3/1

นางสาวทิพพาพร  ภูมิกฤตยา

นายเอกอนุสรณ์  ทองมาอิ่ม

ม.3/2

นางสาวภคอร  เมืองนุช

นายรัฐวรินทร์  ชุ่มอุระ