คณะครูระดับชั้นประถมปลาย

ชั้น ครูประจำชั้น ครูคู่ชั้น
ป.4/1

นางสาวลัดดา  บัวเฟื่องกลิ่น

จักรพันธ์  พัฒน์สีทอง

ป.4/2 นางสาวอุไรวรรณ  จินดาพรม

พรศักดิ์  พจนวัฒนพันธุ์

ป.4/3

นางศนิชากร  เครือตราชู

อารี  นิ่มน้อย

ป.4/4

นางสาวเดือนรุ่ง  แม้นถาวรพันธ์

หทัยรัตน์  ศรีนวลจันทร์
ป.4/5 นางสาวมธุรส  เห่งนาเลน

สิทธิชัย  ตั้งจิตพัฒนกุล

ป.5/1

นางธัญลักษณ์  โชติธรรม

วิสุทธิ์  นาวินศิริเกษม

ป.5/2 นางสาวสุนิธิ  คล่องแคล้ว

เทพศักร์  จิรานุกุลสวัสดิ์

ป.5/3 นางสาวปาริฉัตร  ตรีโกฏ ชลิตา  สิริรณชัย
ป.5/4

นางสาวดรุณี  แคล้วภัยพาล

อัครพัฒน์  อ้นเจริญ
ป.6/1

นางสุรีพร  กรประเสริฐ

นางนุชนาถ  ศรีสัจจะ

ป.6/2

นางกมลธร  จานประเสริฐ

นายเนรมิตร  พานะโส

ป.6/3

นางจำเรียง  บุตรสิงห์

นายธนภูมิ  คนผิวเกลี้ยง

ป.6/4

นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ

นางสาวจันทิมา  ศรนรินทร์