คณะครูระดับชั้นประถมต้น

 

ชั้น ครูประจำชั้น ครูคู่ชั้น
ป.1/1

นางมาเรียม  กระทิงทอง 

นางทัศนีย์  กฤษเพชร์

ป.1/2

นางสาวประภา  เอี่ยมดี

ทัศนีย์  กฤษเพชร์

ป.1/3

นางกัณฑริกา  แถบหอม

ทัศนีย์  กฤษเพชร์

ป.1/4

นางบังอร  ศรีพุ่มบาง

อนุสรณ์  พิมพิสาร
ป.1/5

นางประทีป  เทียนรัตน์

อนุสรณ์  พิมพิสาร
ป.2/1

นางสาวพิมพา  เสาวคล

ทักษพร  ปรีชา
ป.2/2 นางสาวศุภรัตน์  บุญอยู่ ทักษพร  ปรีชา
ป.2/3

นางปานใจ  ชาญพิทยา

ทักษพร  ปรีชา
ป2/4

นางอัญชลี  ชื่นโกสุม

ฐิติรัตน์  สุขบุญรัตน์

ป2/5

นางสาวสุภาวดี  อ่อนนวล

ฐิติรัตน์  สุขบุญรัตน์

ป.3/1

นางสาวกานดา  จุมังมอ

วินิธา  หม้อนนทา
ป.3/2

นางเสกสม  ก้อนทรัพย์

วินิธา  หม้อนนทา
ป.3/3

นางสาวบุสิตา ขอพึ่งกลาง

วินิธา  หม้อนนทา
ป.3/4

นางสาวลักขณา  บุญญฤทธิ์

ธนวัฒน์  จันทร์เจริญ

ป.3/5

นางสาวนฤมล  บุญประเสริฐ

ธนวัฒน์  จันทร์เจริญ